سمپاش كششي چرخدار (مخزن گالوانیزه)

Trailer sprayer ( Wheeled )

- پمپ در انواع مختلف ، فشار قوي و رگلاتور مخصوص پمپ

- نوع پمپ متناسب با ظرفيت مخزن سمپاش نصب مي شود .

- فشار پمپ از 40 بار -  30 ليتر الي 70 بار -  140 ليتر

- قابل استفاده از يك الي چهار لانس همزمان جهت سمپاشي

- شيلنگ در طول هاي مورد نياز

- ظرفيت مخزن 3000-2000-1000-750  ليتري

-  نوع مخزن گالوانيزه ، پلي اتيلن ، فايبر گلاس

- داراي شيلنگ جمع كن ( قرقره ) متحرك

- داراي سيستم همزن سم داخل  مخزن سمپاش

- قابل نصب آب پركن مخزن

- شاسي مقاوم از ناوداني استاندارد ، شاسي فنردار و بدون فنر

- قابل نصب بوم سمپاش با توجه به سفارش ساخت

- داراي مالبند متحركگروه: سمپاش كششي چرخدار


سمپاش كششي چرخدار (مخزن گالوانیزه)