#نام محصولعکسجزییات
6سمپاش توربیني(پشت تراکتوری/ چرخدار) حلزونیجزییات
8سمپاش توربيني خرطومی (پشت تراکتوری/چرخدار)جزییات
9سمپاش توربيني باغي (پشت تراکتوری/چرخدار)جزییات